Regulamin sklepu internetowego

I. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Artshirt.pl;
 4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.artshirt.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Artshirt.pl a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.artshirt.pl.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep internetowy Artshirt.pl, działający pod adresem www.artshirt.pl, prowadzony jest przez LACH Jacek Lachowicz, ul.Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław, NIP: 899-128-08-19, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki. REGON: 933046020
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  1. – zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
  2. – warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
  3. – zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: dostęp do internetu
 6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Artshirt.pl zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.artshirt.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.”

III. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.
  1. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu
  2. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 2. Artshirt.pl może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  1. – podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  2. – dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
  3. – dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Artshirt.pl za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Artshirt.pl.
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Artshirt.pl,
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.artshirt.pl, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.
 5. Kupujący dokonuje zakupu odzieży z własnym nadrukiem lub reprodukcją projektu dostarczonego przez Artystę i realizowanego przez Sprzedawcę – Artshirt.pl.
 6. Artshirt.pl wystawi odpowiedni dokument sprzedaży kupującemu wyłącznie za usługę nadruku oraz za odzież, na której został on umieszczony.
  Wartość faktury lub paragonu zostanie pomniejszona o cenę projektu nadruku ustaloną przez Artystę.
 7. Kupujący otrzyma dokument zakupu reprodukcji nadruku w formie certyfikatu wystawionego przez Artshirt.pl.
 8. Kupujący nie będzie wymagał dokumentu księgowego za projekt nadruku od Artshirt.pl.
 9. Kupujący może żądać od Artysty (autora projektu nadruku) umowy cywilno-prawnej (umowy sprzedaży).
 10. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
 11. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Artshirt.pl Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
  Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 12. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 13. Średni czas realizacji zamówienia wynosi od 2-7 dni roboczych. W okresie zwiększonej liczby zamówień (święta, cykliczne wydarzenia itp.) czas realizacji może się wydłużyć do 14 dni roboczych.

V. DOSTAWA

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:
  1. Firmy kurierskiej
  2. Paczkomatów
  3. Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru w naszej pracowni: LACH Jacek Lachowicz ul.Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław Polska Pon-Pt 9:00-15:00
  4. Koszty dostawy wynoszą: Kurier 17,99 zł, InPost 14,99 zł. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 3. Termin realizacji dostawy wynosi:
 4. Kurier: 1-2 dni robocze (liczy się od dnia zrealizowania zamówienia).
  InPost: 2-3 dni robocze (liczą się od dnia zrealizowania zamówienia).
 5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.artshirt.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu.
 7. Zamówienia powyżej 10 sztuk są pakowane zbiorczo.
 8. Zamówienia są pakowane w materiały zabezpieczające z logo naszej firmy. W przypadku zapakowania materiałów w materiały nie oznakowane logo Artshirt.pl zalecamy dokładne sprawdzenie zawartości w obecności kuriera
 9. Klienci są zobowiązani do sprawdzenia przesyłki przy kurierze w celu złożenia reklamacji jeżeli przesyłka zostanie dostarczona uszkodzona.

VI. CENY I METODY PŁATNOŚCI

 1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty za pomocą:
  1. systemu płatniczego
  2. karty płatniczej/kredytowej

Klient podejmuje wybór w momencie złożenia zamówienia.

VII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

 1. Artshirt.pl jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: LACH Jacek Lachowicz, ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław lub na reklamacje@artshirt.pl.
  1. Artshirt.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 3. Artshirt.pl zastrzega:
  1. po złożeniu zamówienia przez klienta i zmianie statusu na “W trakcie realizacji” Artshirt.pl nie ma obowiązku uwzględniania zmian w zamówieniu przekazywanych przez klienta
  2. kolory odzieży dostępne w ofercie sklepu Artshirt.pl z przyczyn technicznych oraz operacyjnych mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistego koloru tkaniny. Wynika to z różnić w wyświetlaniu kolorów na różnych ekranach komputerów oraz odstępstwa w kolorystyce u różnych producentów tekstyliów
  3. wizualizacja produktu oraz nadruku zawarta w aplikacji internetowej https://artshirt.pl/kreator ma charakter przybliżony i stanowi jedynie ilustrację rzeczywistego wyglądu produktu oraz rzeczywistego wyglądu nadruku.
  4. dostawa odbywa się zazwyczaj w terminie trzech dni roboczych od zmiany statusu zamówienia z „Oczekujące” na „W trakcie realizacji”. Artshirt zastrzega sobie, że okres ten ze względów produkcyjnych może bez wcześniejszego poinformowania Nabywcy wydłużyć się do 14 dni roboczych od otrzymania przez Nabywcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia
 4. Reklamacja jest zasadna gdy:
  1. omyłkowo zostanie wykonany całkiem inny nadruk
  2. dostarczona przez nas odzież będzie w innym rozmiarze
  3. gdy nadruk znacząco różni się rozmiarem lub miejscem położenia na odzieży.
   (Należy jednak pamiętać, że kreator nadruków jest narzędziem poglądowym i nie zawsze np. wielkość nadruku będzie identyczna jak na wizualizacji. Staramy się odtworzyć projekt jak najwierniej dla różnych wielkości i rodzajów odzieży)
 5. Reklamacja nie zostanie uwzględniona gdy:
  1. przesłana grafika będzie w słabej rozdzielczości (o czym informacja pojawia się w kreatorze) i w konsekwencji nadruk będzie miał widoczne piksele lub rozmycia
  2. gdy na kolorowej odzieży, pod drobnymi elementami nadruku, będzie minimalnie widoczna biała krawędź poddruku. Jest to skutek procesu technologicznego niepodlegającego reklamacji.
  3. jeśli przesłany projekt nie był “wyczyszczony” z tła, innych zbędnych elementów, znaku wodnego lub posiada błędy w pisowni. Wszystko to zostanie wydrukowane, ponieważ nie ingerujemy w projekt i uznajemy, że przesłana grafika jest wersją ostateczną.
  4. gdy nadruk nieznacznie różni się w nasyceniu lub odcieniach kolorów.
   (Bawełna przez swoją strukturę i kapilarność włókien, inaczej niż np. papier przyjmuje kolory nadruku i ostrość krawędzi. Może to być także spowodowane różnicą w kalibracji monitorów)

VIII. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Artshirt.pl podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Artshirt.pl o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: LACH Jacek Lachowicz, ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław lub przy użyciu formularza kontaktowego
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. Artshirt.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Artshirt.pl a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Artshirt.pl a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Artshirt.pl.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
Menu